Over ons

Introductie

Op welke manier kunnen wij de prediking van het evangelie in Afrika in delen van Azie verrijken en verdiepen? Dat is op dit moment een dringende vraag! Dagelijks bekeren zich in Afrika en Azie duizenden mensen tot het christelijke geloof. Ze worden lid van een kerk, waar de preken heel oprecht zijn maar vaak tekort schieten in diepgang en kennis van de grondbeginselen van het christelijk geloof. In werkelijkheid wordt het merendeel van het werk gedaan door lekenpredikers. Zelfs als er een opgeleide voorganger is, moet hij zijn preek vaak voorbereiden zonder geschikt voorstudie materiaal.

We proberen de hiervoor genoemde problemen aan te pakken met enkele projecten. Door Gods genade lijkt het erop dat we een verschil kunnen maken. Maar er blijven nog genoeg uitdagingen. Daarmee bedoelen we niet de ideeen die we zelf hebben maar concrete verzoeken om hulp vanuit Afrika en Azie. Om aan al deze verzoeken die de Here bij ons brengt gehoor te kunnen geven, hebben we uw gebed hard nodig. Maar ook financiële steun. We hopen dat u biddend wilt overwegen om ons te helpen!

Achtergrond

In de meeste Westerse landen is de gangbare theologische opleiding een studie van vier tot zeven jaar. Voor aspirant studenten in Afrika en delen van Azie is dit simpelweg te duur. En diegene die al werkt als voorganger kan zijn gemeente niet zo lang achterlaten voor studie. Gevolg is dat er in sommige landen slecht een handjevol opgeleide predikanten werken!

Om deze predikanten te kunnen bereiken, is internet een uitkomst en in toenemende mate beschikbaar voor de gemiddelde Afrikaan. Met onze projecten streven we ernaar om alle predikers te bereiken die de Bijbel willen bestuderen maar hiervoor geen middelen hebben. We geloven dat, met Gods genade, een studerende predikant een bekwame predikant wordt. Naast het project voor de hulp aan predikanten, stellen we ook materiaal beschikbaar voor iedere christen die zijn geloof wil verdiepen tot eer van God.

We werken vanuit Pretoria, Zuid Afrika. Op dit moment hebben we een goede infrastructuur, maar zo de Here wil, hopen we op korte termijn uit te breiden met een kantoorgebouw en bibliotheekruimte. Deze verruiming is nodig om aan alle binnengekomen verzoeken te kunnen voldoen. Het plan is om een studiecentrum te bouwen om de literatuur te verzamelen die nodig is om Gods Woord te bestuderen. De ruimtes kunnen zo gebruikt worden als uitvalsbasis voor alle internet diensten die we aanbieden.

"We zijn zo rijk!"

Dit credo bracht ons als bestuurders van RSC bij elkaar: we zijn zo rijk! We hebben een ongelooflijk rijke erfenis van wat het betekent om met de Here te leven en te werken. Maar wat doen wij om deze rijkdom uit te delen?

Het verspreiden en uitdelen van deze erfenis, raakt ook het hart van anderen die betrokken zijn geraakt bij RSC. Het gaat er niet alleen om of we met ons rijke erfgoed genoeg toegewijd zijn aan missionair werk en evangelisatie, maar ook of we vurig zijn en bereid offers te brengen om deze overvloed te verspreiden die we (gratis!) hebben gekregen.

Sinds het begin van RSC zijn we meer en meer gaan beseffen hoe groot de nood werkelijk is. En waar we begonnen met een paar mensen voor het werk is er nu een groep toegewijde mensen die zich inzetten voor de verschillende projecten. De meeste van hen kunnen we geen compensatie geven. We danken de Here voor de grote offers en toewijding die Hij werkt in de mensen om ons heen.

"Koop de waarheid en verkoop haar niet" (Spreuken 23:23). Elke dag ervaren we deze opdracht van de Here in het werk dat we doen. De waarheid kost ons iets maar we willen het voor niets delen. Wat een wonderlijk privilege. Tot nu toe zijn de kosten gedragen door de bestuurders en de kerk van Johannesburg. Vanwege de dringende behoefte om onze infrastructuur en hulpbronnen uit te breiden, zijn we begonnen met zoeken naar verdere fondsen.

We hopen dat u dit privilege met ons wilt delen en dit werk wilt ‘kopen’. Zo kunnen we uitdelen op dezelfde manier zoals we het zelf gekregen hebben: kosteloze genade!

Visie en missie

In volledige afhankelijkheid van de zegen van de Here, is het onze visie om bijbelgetrouwe publicaties te zoeken, te vertalen en te bewaren zodat een volledige bibliotheek via internet toegankelijk is voor iedereen. Onze focus is specifiek:

  1. Voorgangers in Afrika en Azië voorzien van de studie- en hulpbronnen die zij nodig hebben om hun studie van Gods Woord te continueren en te verdiepen zodat zij toegerust zijn voor hun werk.
  2. Theologische- en onderwijs-instituten in derdewereldlanden helpen met materiaal om zo de studenten in staat te stellen een volledige studie te maken van theologische- en onderwijs vraagstukken.
  3. Verschaffen van lesmateriaal aan iedere (basisschool) onderwijzer in Afrika die gebrek heeft aan christelijk onderwijsmateriaal of christelijke schoolboeken.
  4. Helpen van elke christen die zoekt naar verdieping van het Woord van God maar voor deze studie geen bronnen en middelen heeft.

Met andere woorden "... en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb." (Matt. 28:19b).

De opdracht van Christus aan Zijn discipelen om al Zijn woorden serieus te nemen. Het uitdelen van literatuur over het pure en compromisloze evangelie van onze God en redder Jezus Christus zien wij als onze roeping. We willen graag de mogelijkheden gebruiken die de Here ons geeft om de studie van Zijn Woord te bevorderen in kerken, instituten en scholen. In alles zijn we afhankelijk van Christus en elk van ons is persoonlijk toegewijd om Hem te volgen in Zijn werk in kerk en koninkrijk, ongeacht de offers die Hij van ons vraagt. Zodat er geen belemmering is voor de verspreiding van het evangelie en de gehoorzaamheid en lofprijzing aan Jezus Christus, onze Heer.

Ervaring

Na een jaar van voorbereiding zijn we in juli 2008 gestart met een internet-service om voorgangers in Afrika en Azië te voorzien van preekmateriaal. Voor diegenen die het woord van God willen bestuderen maar hier geen mogelijkheden voor hebben. Op dit moment zijn er al meer dan 10 300 gebruikers vanuit verschillende kerkelijke achtergronden geregistreerd voor deze service. Vanuit meer dan 70 landen in Afrika en Azie.

Hoewel we in een Derde Wereld land leven, hebben we nog veel te leren over de situatie en het functioneren van voorgangers in Afrika en Azie. Zeker ten opzicht van computergebruik en internet. We hebben veel ervaring opgedaan: in de samenwerking met opleidingsinstituten, vergroten van toegankelijkheid van materiaal, bepalen van het opleidingsniveau waarop voorgangers functioneren etc.

Met die opgedane ervaring in ons achterhoofd, hebben we besloten om een christelijke (internet) bibliotheek te "bouwen", specifiek voor de derdewereldlanden. Hoewel veel materiaal publiek is en beschikbaar voor iedereen, zijn er specifieke diensten voor de mensen in derdewereldlanden. We hebben email contact met duizenden christenen in deze landen om hen aan te moedigen in hun studie en onze hulp aan te bieden.

We proberen nieuwe diensten op te zetten in het geloof dat de Here ons zal voorzien van de mankracht en financiën om dit werk voor te zetten. We kunnen alleen terugkijken in verwondering hoe Hij heeft gezorgd. En nu het nodig is om uit te breiden, vertrouwen we op de Here dat Hij ook in de toekomst zal voorzien in wat we nodig hebben.